Każdy z Was, drodzy uczniowie i rodzice zastanawiał się jak to jest z ,,tą” komórką w szkole. Odpowiadając na Wasze pytania:

Używanie telefonu reguluje zazwyczaj statut szkoły, jednak pamiętajmy, że nad statutem szkoły są nadrzędne przepisy prawa i nie może on wychodzić poza ramy wyższych aktów prawnych.

Niedopuszczalnym jest, aby ktokolwiek z pracowników szkoły, od dyrektora przez nauczycieli czy panie sprzątające, mógł Wam siłą zabrać telefon lub inną należącą do Was rzecz.

Każdy z Was ma prawo do poszanowania Waszej godności. Mówi o tym szereg dokumentów w tym program – Prawa Dziecka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Konwencja o Prawach Dziecka. Zabranie telefonu lub innego przedmiotu, bez zgody opiekuna prawnego, czy nawet dziecka, jest łamaniem prawa.

Reguluje to m.in. art 284 kodeksu Karnego który mówi:

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto zabranie uczniowi telefonu, może być również interpretowane jako złamanie prawa do tajemnicy korespondencji, o którym Konstytucja RP stanowi w artykule 49, ponieważ telefon komórkowy zazwyczaj zawiera prywatną korespondencję .

Jeżeli chodzi o przeszukanie, to tylko są do tego uprawnione organy takie jak Policja- i to w wieloma ograniczeniami. Jeżeli Dyrektor Szkoły chce przeszukać szafkę, czy Wasze rzeczy osobiste, musi o tym powiadomić rodziców jak i Policję, oraz podać uprawdopodobnioną przyczynę jak np. posiadanie narkotyków, alkoholu etc. Bezwzględnie musi być z tego sporządzona notatka służbowa a następnie szereg innych czynności. Art 219 Kodeksu Postępowania Karnego wyraźnie mówi, kiedy też można dokonać takiego przeszukania czy zatrzymania rzeczy.

Każde samowolne przeszukanie ucznia lub innej osoby jest PRZESTĘPSTWEM !

DYREKTOR i inni pracownicy szkoły NIE są do tego upoważnieni.

W przypadku, jeśli którekolwiek z tych praw jest łamane – należy niezwłocznie w pierwszej kolejności zawiadomić rodziców, a rodzice powinni zawiadomić Policję ! ! ! Zachęcamy również do kontaktu z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. To bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter, z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. ( tel: 800 12 12 12 ).

Do Waszej dyspozycji są również pracownicy z Fundacji Prawa Dzieci, gdzie zawsze uzyskacie pomoc i wsparcie.

Prawa Dzieci 28 stycznia, 2019 Brak komentarzy