FUNDACJA PRAWA DZIECI ZAPRASZA DO KONTAKTU

08:00 – 16:00

Poniedziałek - Piątek

ul. Plac Jana Pawła II 1/3a

41-709 Ruda Śląska

+48 605 09 07 99

Cele Fundacji

Celami Fundacji Prawa Dzieci są:

 1. Szeroko rozumiana ochrona praw i interesów dzieci,
 2. Ochrona praw rodziny jako grupy społecznej,
 3. Ochrona rodziców w aspekcie niedyskryminacji i wyłączenia społecznego któregokolwiek z rodziców.
 4. Zapobieganie, pomoc i wsparcie dzieciom i ich rodzinom będącym ofiarami wykluczenia społecznego.
 5. Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej oraz pomoc małoletnim dzieciom i rodzicom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 6. Aktywizację, wsparcie oraz wyrównywanie szans rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 7. Pomoc społeczna w szczególności dzieciom oraz ich rodzicom, które w wyniku przemocy, rozpadu rodziny, wykluczenia społecznego, przyczynom losowym nie są w stanie samodzielnie funkcjonować bez pomocy osób trzecich.
 8. Działalność charytatywna na rzecz dzieci.
 9. Reprezentowanie interesów dzieci i ich rodzin przed Sądami Powszechnymi, Prokuraturą oraz innymi instytucjami, gdzie wymaga tego interes społeczny i interes prawny.
 10. Inicjowanie nowych jak i wspieranie już istniejących projektów dotyczących ochrony praw dzieci, rodziny, promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz rodziny pełnej strukturalnie.
 11. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna świadczona przez osoby posiadające do tego kwalifikacje na rzecz dzieci i ich rodzin.
 12. Wspieranie polityki prorodzinnej oraz aktywny udział w projektach prorodzinnych.
 13. Poszerzanie świadomości obywatelskiej o równości matki i ojca i ich roli w wychowywaniu dzieci.
 14. Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.
 15. Wspieranie i inicjowanie projektów promujących pieczę / opiekę naprzemienną w sytuacji gdzie dochodzi do rozpadu rodziny.
 16. Promocja i rozpowszechnianie mediacji jako formy rozwiązywania sporów w szczególności na płaszczyźnie rodzinnej i karnej.
 17. Promocja, rozpowszechnianie i polecanie szeroko dostępnych form pomocy psychologicznej, terapii rodzicielskich, terapii małżeńskich jako form rozwiązywania sporów, jak i pracy nad prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie.
 18. Podejmowanie starań aby prawa dziecka jako niezbywalne prawa człowieka zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym były szanowane i respektowane przez obywateli jak i wszelakie instytucje.
 19. Ochrona niezbywalnych praw dzieci w postępowaniach z tytułu roszczeń alimentacyjnych na podstawie Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego jak i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
 20. Współpraca z organizacjami rządowymi jak i organizacjami pozarządowymi w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony praw dzieci.
Top