FUNDACJA PRAWA DZIECI ZAPRASZA DO KONTAKTU

08:00 – 16:00

Poniedziałek - Piątek

ul. Plac Jana Pawła II 1/3a

41-709 Ruda Śląska

+48 605 09 07 99

Mediacje

Mediacje

Mediacja to nic innego jak alternatywna metoda rozwiązywania sporów, konfliktów, sytuacji gdzie strony nie mogą dość do porozumienia i często udział osoby trzeciej – MEDIATORA – pomoże w rozwiązaniu tego sporu. Głównymi zasadami mediacji są: dobrowolność, bezstronność osoby mediatora, neutralność oraz POUFNOŚĆ.

Osoba mediatora, która zawsze jest bezstronna i neutralna pomoże znaleźć i wypracować akceptowalne rozwiązanie dla obu stron mediacji. Zawsze w mediacji przyjmowany jest model Wygrany – Wygrany.

Udział w  postępowaniu mediacyjnym potocznie mówiąc „mediacji” – nawet zleconej przez Sąd ma charakter zupełnie dobrowolny. Jednak zawsze warto spróbować się porozumieć przed osobą mediatora.

Wiele osób rezygnuje nawet z próby mediacji gdyż mylnie uważa że druga strona postępowania mediacyjnego lub nawet mediator może to wykorzystać na zewnątrz lub przed Sądem gdyż wszystko co zostanie powiedziane w postępowaniu mediacyjnym nie może być użyte w Sądzie a każda próba powoływania się na fakty z mediacji Sąd natychmiast pominie zgodnie z Art. 1834 § 3 k.p.c. „Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym”.

Mediator również nie może być np. świadkiem w sprawie zgodnie z Art. 2591 k.p.c. „Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.”

Przebieg mediacji ze zlecenia Sądu:

 1. Po otrzymaniu postanowienia sądu, mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania ( możliwy jest kontakt listowny, telefoniczny, za pomocą e-mail)
 2. Mediator na pierwszym spotkaniu wyjaśnia zasady, cele postępowania mediacyjnego. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Sama forma przebiegu mediacji jak i miejsca jest zupełnie dowolna i zależy ona od stron mediacji. Mediacje są możliwe do przeprowadzenie w miejscu i czasie wskazanym zgodnie przez strony i za zgodą mediatora.
 3. Spotkania z mediatorem mogą się odbywać również indywidualnie z każdą ze stron. Strony mediacji mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.
 4. Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Po każdej mediacji sporządzany jest Protokół z mediacji, który nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron, zawiera jedynie techniczne sprawy mediacji, jak czas, miejsce, listę osób biorących udział w mediacji.
 5. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Czas trwania mediacji:

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

Wyniki mediacji:

 1. Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
 2. W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
 3. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.
 4. Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.
 5. Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
 6. W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.
Top