UCHWAŁA Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2022 r. Sygn. akt III CZP 76/22

Sygn. akt III CZP 76/22

UCHWAŁA
Dnia 13 kwietnia 2022 r.


Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Monika Koba (przewodniczący)
SSN Grzegorz Misiurek
SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

w sprawie z wniosku K. B.
przy uczestnictwie A. M.
o wykonanie kontaktów z małoletnim D. M.,
po rozstrzygnięciu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 13 kwietnia 2022 r.,
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w K.
postanowieniem z dnia 18 października 2021 r., sygn. akt XI 1Cz […],

„Czy na podstawie art. 59815 § 2 kpc możliwe jest zagrożenie
osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty
określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko
pozostaje za niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem w terminach
określonych w ugodzie zawartej przed sądem, jeżeli wskazano w niej,
że osoba ta ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a nie wskazano, że
ma też obowiązek realizowania kontaktów zgodnie z umową?”.

podjął uchwałę:

Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do
kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy
pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za
ich niezrealizowanie (art. 59815 § 2 k.p.c.) także wtedy, gdy w
ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów
z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa
obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów.
Czytaj więcej